صنایع آب
 
 
   آب يک منبع طبيعی، کمياب، حياتی و درعين حال تجديدپذير است که انسان به‌صورت مستمر در هر زمان و مکان به آن نياز دارد و بهعنوان کالايی باارزش و غيرقابل جايگزين در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها محسوب می‌شود. آب نقش محوری را در آمايش سرزمين برعهده دارد و زيرساخت توسعه ساير بخش‌ها بوده و يكي از مؤلفه‌های مهم در حفظ، تعادل و پايداری اكوسيستم و محيط‌ زيست میباشد.
 
شرایط و ظرفیت های زیر، موضوع آب را برای جمهوری اسلامی ایران به یک مساله مهم تبدیل کرده است:
 
1) قرارداشتن در منطقه کم آب و نسبتا خشک خاورمیانه؛
 
2) وجود ظرفیت های فناورانه بالا در شرکت های دانش بنیان داخلی؛
 
3) توسعه داخلی صنایع سدسازی، لوله سازی و ابزار دقیق؛
 
4) وجود نهادهای تحقیقاتی و مراکز آموزشی مرتبط با موضوع آب.
 
 
 برخی از فعالیتها و اقدامات انجام شده در حوزه آب عبارتند از:
 
- ایجاد همکاریهای بینالمللی در راستای کمک به طراحی و ساخت سیستمهای مختلف تصفیه آب و فاضلاب؛
 
 
- کمک به دستیابی و بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته صنعت آب توسط شرکت‌های داخلی؛
 
- توسعة دیپلماسی آب و بررسی فرصتها و تهدیدهای حوزه آبهای مرزی کشور؛
 
-عضویت در نهادهای بین المللی فعال در حوزه آب از جمله GWIو IDA.