توسعه فناوری های نرم و نوآورانه
 
 
 
    در حالی که فناوری های سخت، طبیعت را موضوع خود قرار می دهند، موضوع فناوری های نرم، انسان و اجتماع است. امروزه انسان و جوامع جزئی از سیستم های پیشرفت هستند که براساس راهکارهای سخت نمیتوان آنها را مدیریت کرد. فناوری نرم به خصوص در بهبود حکمرانی در عرصههای گوناگون از جمله نظام های اقتصادی بکارگیری می شود. فناوری نرم میتواند اثرات چشمگیری در اثربخشی یک سیستم داشته باشد، در حالی که هزینه آن نسبت به فناوریهای سخت، بسیار کم است.
 
 
 
  ظرفیتها و مزیتهای کشور برای توسعه فناوری نرم عبارتند از:
 
- وجود نیروی جوان، خلاق و تحصیلکرده به‌عنوان اصلی‌ترین عنصر توسعه این فناوری؛
 
- امکان و ایجادکسب و کارهای خلق ثروت مبتنی بر این فناوری؛
 
- فراهم کردن عضویت در سازمانهای داخلی - حاکمیتی و بینالمللی
 
 
 برخی از فعالیتها و اقدامات انجام شده در حوزه فناوری نرم عبارتند از:
 
 
- صرفه جویی روزانه پنج میلیون لیتر گازوئیل با تخصیص سوخت به وسایل حمل و نقل بار به تناسب پیمایش