ترویج موضوعات نوآورانه
 
 
   یکی از گام های اساسی در بهره گیری از موضوعات نوآورانه در کشور، ایجاد گفتمان و آشنانمودن اذهان جامعه هدف(اعم از مسئولین، نهادها، افراد و همه ذی نفعان) نسبت به ابعاد مختلف این موضوعات می باشد. در این راستا تقویت نگرش های نوآورانه، ایجاد انگیزه و افزایش خودباوری ملی، الهام بخشی و الگوسازی در سطح ملی مورد توجه مرکز بوده است.