تبادل و توسعه فناوری
 
 
نظر به نقش فناوری در پیشرفت کشورها و سرعت زیاد تغییرات جهانی آن، توسعه دانش فنی و دستیابی به فناوری‌های جدید با اتکا به پتانسیل داخلی(توسعه درون زا)، همواره همکاری‌های بین المللی از جنبه برون‌نگری (که درسیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده) مورد توجه مرکز قرار داشته است.